Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица успеси и научени лекции

Преземање акција за социјална инклузија на стари лица – е тригодишен проект поддржан од Европската Унија, Австриската развојна агенција и Австрискиот црвен крст, спроведуван во пет земји од Западен Балкан: Србија, Албанија, Босна и Херцеговина, Република Северна Македонија и Црна Гора, со координација на Црвениот крст на Србија. Целта на проектот е градење на капацитет на организациите на граѓанското општество кои работат на различни аспекти од демографското стареење (истражување, јавно застапување, промотивни кампањи, услуги засновани на заедницата …), како и мотивирање на старите лица да земат учество во процесите на донесување одлуки и креирање на политики во врска со социјалната инклузија на старите жени и мажи на регионално и локално ниво во земјите од Западен Балкан. Уредено од: Наташа Тодоровиќ, Милутин Врачевиќ

Download “Socijalna-inkluzija-MKD.pdf” Socijalna-inkluzija-MKD.pdf – Downloaded 152 times – 42 MB